Vymáhání odškodnění

Nabízíme komplexní řešení škodných událostí, spočívajících ve vymáhání nároku poškozených, kteří utrpěli následkem protiprávního chování škůdce škodu na zdraví či majetku, a to jak po škůdci tak případně po pojišťovně. V praxi advokátní kancelář řeší nejčastěji škodní nároky vzniklé následkem dopravní nehody, trestnou činností (např. ublížení na zdraví, krádež, zpronevěra), nebo přestupkovým jednáním.

Uplatňujeme rovněž nároky na odškodnění pozůstalých po obětech trestné činnosti, dopravních nehod i pracovních úrazů.

Právní pomoc poškozeným typicky spočívá v poskytování právního poradenství.zastupování klienta v jednání se škůdcem, sepis dohody o náhradě škody včetně vyrovnání nároků poškozeného na úhradu  odškodnění morální újmy nad rámec úhrady hmotné škody. Poškozené rovněž zastupujeme v trestním i občanskoprávním řízení a při uplatnění nároků klienta vůči pojišťovně.

K nejčastěji uplatňovaným nárokům poškozených pak patří:

U škod na majetku nároky na vypořádání škody na věcech  a ušlý zisk.

U škod na zdraví náleží poškozeným a případně dalším osobám nároky na úhradu:

  • bolestného dle bodového ohodnocení lékaře,
  • odškodnění za ztížení společenského uplatnění (u trvalých následků),
  • nákladů léčení,
  • ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a po ukončení pracovní neschopnosti,
  • nároků pozůstalých, které se skládají zejména z jednorázového odškodnění za ztrátu blízké osoby, nákladů pohřbu,  nároku na výživné apod.

Důležité upozornění: Vzhledem k poměrně složité právní úpravě, která se váže k jednotlivým nárokům na odškodnění a taktéž ke stanoveným  lhůtám pro uplatnění těchto nároků je třeba poškozeným i pozůstalým po poškozených naléhavě doporučit, aby vyhledali právní pomoc co nejdříve po vzniku škodné události. V praxi se totiž velmi často stává, že poškození vzhledem k pochopitelné neznalosti právní úpravy, opomenou své nároky řádně, včas a v plné výši uplatnit. Následkem těchto opomenutí vzniká velmi často poškozeným  zcela zbytečně  značná majetková újma.

Exkluzivní nabídka: Poškozeným, kteří utrpěli škodu na zdraví a rovněž pozůstalým po obětech trestné činnosti, dopravních nehod a pracovních úrazů je prvotní osobní konzultace jejich kauzy v délce trvání do 30 minut poskytována zcela zdarma, aby se mohli naprosto svobodně rozhodnout, zda-li právní pomoc advokátní kanceláře při vymáhání jejich nároků využijí.